Hiszpania/Spain

 

 Szanowni Państwo,
Mamy do zaoferowania obszerną ofertę nieruchomości - apartamenty, domy, oraz luksusowe nieruchomości na indywidualne zlecenie. Klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości na terenie Hiszpanii, prosimy o kontakt w celu ustalenia Państwa preferencji.

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI W HISZPANII
Jeżeli zdecydujecie się Państwo skorzystać z naszych usług przed wylotem do wybranego kraju przekażcie nam podstawowe (niezbędne) informacje:
- jaki budżet (orientacyjnie) chcecie przeznaczyć na zakup nieruchomości za granicą
- jakiego rodzaju nieruchomości poszukujecie: apartament, dom, lokal użytkowy, grunt
- w jakiej lokalizacji poszukujecie nieruchomości
- odległość od morza, do użytku własnego lub wspólny basen, w pobliżu centrum handlowego, itp.
- czy poszukujecie nieruchomości do celów prywatnych (mieszkanie na emeryturę wypoczynek wakacyjny), czy inwestycyjnych, jako lokata kapitału.
Informacje związane z zakupem nieruchomości w Hiszpanii
Wszystkie zarejestrowane (legalne) nieruchomości posiadają w Hiszpanii wpisy do rejestrów (odpowiednik polskich ksiąg wieczystych).
Nota Simple jest to aktualny wyciąg z urzędu rejestrującego. Wszystkie nieruchomości znajdujące się w naszej ofercie są sprawdzane przez prawnika. Nieruchomości mają uregulowany stan prawny oraz są wolne wszelkich zadłużeń finansowych, nie są one obłożone żadnymi obciążeniami takimi jak hipoteka czy embargo.
Escritura jest to dokument notarialny stwierdzający własność i wymieniający właściciela.
Pozostałe dokumenty:
1.Primera Ocupacion - pozwolenie zamieszkania.
2. Libro Hipotecario - Księga Wieczysta
3. Nota Simple - wypis skrócony z Rejestru Nieruchomości - Registro de las Propiedades
4. IBI - Roczny Podatek od Nieruchomości - Urząd Miasta
5. Impuesto de Basura - Podatek za śmieci za Urząd Miasta (niektóre miasta hiszpańskie same pokrywają tę daninę)
Notariusze bardzo skrupulatnie sprawdzają wszystkie dane i w przypadku nieścisłości lub wątpliwości nie podpisują aktu notarialnego aż do wyjaśnienia.
Jesteśmy obecni przy negocjacjach cenowych, przygotowaniu i podpisywaniu aktu notarialnego, w celu tłumaczenia ustnego (możliwości przyprowadzenia własnego tłumacza). W zakresie naszych obowiązków jest również badanie stanu prawnego proponowanej nieruchomości i dbałości o poprawność transakcji.
Przy nabywaniu nieruchomości obywatele Polski (obywatele UE), traktowani są wg. Europejskiej zasady równości, tj. tak samo jak obywatele hiszpańscy.
Identycznie jak w Polsce umowa sprzedaży nieruchomości wymaga zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności.
Przed zakupem nieruchomości jeżeli osoby nie są ani obywatelami ani rezydentami (przez rezydenta rozumie się osobą, która przebywa w danym kraju ponad 183 dni w ciągu roku) muszą wystąpić o numer identyfikacyjny dla obcokrajowców (N.I.E. - Numero de Identificacion de Extranjero).Uzyskanie tego numeru jest konieczne np. do dokonania opłat w Urzędzie Podatkowym.
Koszt zakupu nieruchomości w Hiszpanii to około 13% od ceny transakcyjnej:
- 10% IVA hiszpański odpowiednik polskiego VAT
- opłata skarbowa tylko nowe nieruchomości od dewelopera 1%
- opłaty notarialne
- rejestracja gruntu
- opłaty prawne

Koszty utrzymania nieruchomości w Hiszpanii
1. Czynsz jest uzależniony od powierzchni nieruchomości i standardu części wspólnych (wspólny basen, winda, tereny zieleni) danej nieruchomości, i tak np.:
-w mieszkaniu ok. 80m powierzchni użytkowej bez wspólnego basenu i bez windy czynsz wynosi ok. 180euro rocznie
- mieszkanie z wspólnym basenem i windą to koszty ok 260euro rocznie
- ekskluzywne apartamenty z np. kilkoma basenami i terenem pełnym zieleni ok. 40euro miesięcznie i wyższy
2. roczny podatek nieruchomości (katastralny) płatny raz w roku uzależniony od powierzchni nieruchomości i jej lokalizacji, jest to koszt w okolicach Valencii, Alicante od 100euro do 200euro
3. ze względu na klimat panujący w Hiszpanii nie ma ogrzewania w nieruchomościach, w okresie od grudnia do końca lutego (jeśli zachodzi taka konieczność) do ogrzewania używane są klimatyzatory lub piecyki olejowe
4. koszty energii elektrycznej - płatne co do 2 miesiące
5. koszty zużycia wody, w tym wliczony wywóz śmieci, sprzątanie i oświetlenie części wspólnej - płatne co 3 miesiące

Ambasada Królestwa Hiszpanii Warszawa ul. Myśliwiecka 4, 00-459 w Warszawie
Pogoda w Hiszpanii http://www.eltiempo.es/
Linie lotnicze do Hiszpanii - loty z Krakowa, Wrocławia, Katowic, Warszawy, Gdańska http://www.ryanair.com/pl, https://wizzair.com/pl; http://www.esky.pl/
Wypożyczanie aut w Hiszpanii http://www.rentalcars.com/ lub http://www.easyterra.pl/

 

 Dear Sir or Madam,
We offer an extensive property offer - apartments, houses, and luxury real estate for individual orders. Customers interested in purchasing real estate in Spain, please contact us to determine your preferences.
PURCHASE OF REAL ESTATE IN SPAIN
If you decide to use our services before departure to your chosen country, provide us with basic (necessary) information:
- what budget (indicatively) you want to spend on the purchase of real estate abroad
- what type of real estate you are looking for: apartment, house, business premises, land
- in what location you are looking for real estate
- distance from the sea, for own use or a shared swimming pool, close to a shopping center, etc.
- whether you are looking for real estate for private purposes (holiday home retirement) or investment property as a capital investment.
Information related to the purchase of real estate in Spain
All registered (legal) properties have entries in registers in Spain (the equivalent of Polish land and mortgage registers).
Simple Note is a current excerpt from the registration office. All properties in our offer are checked by a lawyer. The real estate has settled the legal status and are free of any financial debts, they are not burdened with any burdens such as mortgage or embargo.
Escritura is a notary document stating the ownership and listing of the owner.
Remaining documents:
1. Primera Ocupacion - residence permit.
2. Libro Hipotecario - Land and Mortgage Register
3. Simple Note - extract from the Register of Real Estate - Registro de las Propiedades
4. IBI - Annual Property Tax - City Hall
5. Impuesto de Basura - Garbage tax for the City Hall (some Spanish cities cover this tribute alone)
Notaries scrutinize all data very carefully and in case of inaccuracies or doubts do not sign the notarial deed until they are clarified.
We are present at price negotiations, preparation and signing of a notarial deed, for interpretation (the possibility of bringing your own translator). Our responsibilities also include examining the legal status of the proposed property and ensuring the correctness of the transaction.
When purchasing real estate, Polish citizens (EU citizens) are treated according to The European principle of equality, i.e. in the same way as Spanish citizens.
As in Poland, the contract for the sale of real estate requires the form of a notarial deed, under pain of nullity.
Before purchasing real estate if persons are neither citizens nor resident (by a resident is meant a person who stays in a given country over 183 days a year), they must apply for a foreigner identification number (N.I.E. - Numero de Identificacion de Extranjero). it is necessary, for example, to make payments at the Tax Office.
The cost of buying real estate in Spain is about 13% of the transaction price:
- 10% IVA Spanish equivalent of Polish VAT
- stamp duty only new properties from the developer 1%
- notary fees
- land registration
- legal fees

Costs of maintaining a property in Spain

1. The rent depends on the area of ​​the property and the standard of the common areas (shared swimming pool, elevator, green areas) of the given property, and so, for example:
-in the flat of about 80m of usable area without a shared swimming pool and without a lift, the rent is about 180 euros per year
- an apartment with a shared swimming pool and elevator costs approximately EUR 260 per year
- exclusive apartments with, for example, several pools and an area full of green about 40 euros per month and above
2. annual property tax (cadastral) payable once a year depending on the area of ​​the property and its location, it is the cost around Valencia, Alicante from 100euro to 200euro
3. due to the climate in Spain there is no heating in real estate, in the period from December to the end of February (if necessary) for heating are used air conditioners or oil stoves
4. costs of electricity - paid for 2 months
5. costs of water consumption, including refuse collection, cleaning and lighting of the common part - paid every 3 months

Embassy of the Kingdom of Spain Warsaw ul. Myśliwiecka 4, 00-459 in Warsaw
Weather in Spain http://www.eltiempo.es/
Airlines to Spain - flights from Krakow, Wroclaw, Katowice, Warsaw, Gdansk http://www.ryanair.com/pl, https://wizzair.com/pl; http://www.esky.pl/
Car rental in Spain http://www.rentalcars.com/ or http://www.easyterra.pl/

Wniosek o nadanie numeru NIE / Application for assigning a NO number

Pobierz

Wniosek wniesienia opłaty - 790 código 012

Pobierz