Usługi/Services

 Świadczymy usługi doradztwa prawno-finansowego na międzynarodowym rynku nieruchomości.
W zakresie sprzedaży nieruchomości w Polsce, Hiszpanii,  Portugalii, oraz na Wyspach Zielonego Przylądka działamy na zlecenie deweloperów oraz właścicieli nieruchomości, kompleksowo w pełni koordynując i nadzorując zlecenia w ww zakresie.
Zadowolenie naszych Klientów jest dla nas najważniejsze. Dokładamy wszelkich starań aby sprostać ich oczekiwaniom, indywidualnie podchodząc do każdej sprawy.Dzięki ścisłej współpracy z wieloma specjalistami, takimi jak: kancelarie prawne i notarialne, rzeczoznawcy majątkowi, inżynierowie z uprawnieniami budowlanymi, geodeci, architekci wnętrz i krajobrazu, designerzy oferujemy i zapewniamy wszechstronną obsługę Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych na międzynarodowym rynku nieruchomości. Świadczymy usługi również na indywidualne zlecenie Klientów.
DORADZTWO PRAWNE

Oferujemy kompleksową obsługę prawną na rynku nieruchomości. Przyjmujemy również indywidualne zlecenia od klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w szerszym zakresie.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Świadczymy usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb banków, urzędów skarbowych, instytucji finansowych, osób prawnych oraz osób fizycznych. Nasze wyceny opracowywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

DORADZTWO NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Świadczymy usługi doradcze na rynku nieruchomości polegające na:
- opinie o wartości nieruchomości,
- wskazaniu najlepszego sposobu wykorzystania nieruchomości,
- analizie opłacalności inwestycji w nieruchomości,
- analizie lokalizacji nieruchomości,
- opracowaniu strategii rozwoju nieruchomości,
- ocenie propozycji inwestycyjnych na rynku nieruchomości,
- różnego rodzaju analizach rynku nieruchomości.

DORADZTWO FINANSOWE
- kredyty, pożyczki hipoteczne,
- pożyczki gotówkowe,
Posiadamy szeroką ofertę produktów bankowych.

FINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
- kredyty inwestycyjne
- leasing nieruchomości
- leasing środków trwałych

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI w POLSCE I ZA GRANICĄ
- nieruchomości mieszkaniowe
- nieruchomości komercyjne

HOME STAGING
Home Staging to sposób przygotowania nieruchomości, który pozwala szybko i z powodzeniem przyciągnąć większą ilość potencjalnych najemców lub kupców oraz często osiągnąć cenę zgodną z oczekiwaniami sprzedającego. Usługa ta w porównaniu z wartością nieruchomości to niewielka, lecz opłacalna inwestycja, polegająca na odpowiednim zaprezentowaniu zalet i pokazaniu naturalnego piękna domu lub mieszkania, najczęściej jest to szybka i efektywna metoda polegająca na przygotowaniu nieruchomości do procesu sprzedaży lub wynajmu. Usługa ta często przyspiesza i umożliwia efektywną sprzedaż nieruchomości, obejmuje aranżację wnętrz, konsultacje kolorystyczne, naprawy oraz niewielkie modernizacje. Poza w/w konsultacjami firma oferuje swoim klientom również kompleksową realizację projektu.

SPRZĄTANIE NIERUCHOMOŚCI
W ramach naszych usługi wykonujemy podstawowe, codzienne prace porządkowe polegające na utrzymaniu czystości w nieruchomości. Przygotowujemy indywidualne oferty utrzymania czystości i innych prac zgodne z zleceniem klienta.
Oferujemy również skorzystanie z usług specjalistycznych. Świadczymy usługi na rzecz firm i klientów indywidualnych.
Przyjmujemy zlecenia stałe lub okazjonalne, terminy do uzgodnienia z Klientem, przyjmujemy indywidualne zlecenia dopasowując się do wymagań naszych Klientów.

WYKAŃCZANIE, REMONTY NIERUCHOMOŚCI
Oferujemy usługi pełen zakres wykańczania, remontów nieruchomości:
- doradztwa i aranżacji wnętrz
- hydrauliczne
- elektryczne
- murarskie
- malarskie
- tynkarskie
- stolarskie (indywidualne projekty kuchni, sypialni, itp)
Zadowolenie Klientów jest naszym najważniejszym celem.
 

We provide legal and financial advisory services on the international real estate market.
We sell real estate in Poland, Spain, Portugal and Cape Verde we are acting on behalf of developers and property owners, fully coordinating and supervising the orders within the scope.
Satisfaction of our Clients is most important to us. We do our best to meet their expectations, individually approaching each case.

Thanks to close cooperation with many specialists, such as law and notary offices, property valuers, building engineers, surveyors, interior and landscape architects, we offer and provide a comprehensive range of individual and institutional clients on the international real estate market. We also provide services to the individual order of Clients.

LEGAL ADVICE
We offer comprehensive legal services on the real estate market. We also accept individual orders from individuals and institutional clients to a greater extent.

VALUATION OF PROPERTY
We provide real estate valuation services for banks, tax offices, financial institutions, corporationsand individuals. Our valuations are prepared in accordance with applicable laws.

REAL ESTATE ADVISORY SERVICES
We provide real estate advisory services consisting of:
- opinions about the value of the property,
- indicating the best way to use the property,
- analysis of profitability of real estate investments,
- analysis of the location of the property,
- development of real estate development strategies,
- evaluation of real estate investment proposals,
- various types of analyzes real estate market.

FINANCIAL AND INVESTMENT ADVISORY
- loans, mortgages,
- cash loans, - investment loans
- real estate leasing
- leasing of fixed assets, - EU subsidies
- investments in bonds,
- investment in real estate

 PROPERTY MANAGEMENT in POLAND AND ABROAD

- residential real estate
- commercial real estate


HOME STAGING
Home Staging is a way to prepare real estate that quickly and successfully attracts more potential tenants or merchants and often reaches a price that matches the seller's expectations. This service, compared to the value of the property, is a small but profitable investment, based on the proper presentation of the advantages and the natural beauty of a home or apartment, most often a quick and effective method of preparing the property for sale or rent. This service often speeds up and enables efficient real estate sales, including interior design, color consultations, repairs and minor upgrades. Apart from the aforementioned consultations, the company offers its clients a comprehensive project implementation.

PROPERTY REPAIR
In the framework of our service, we perform basic daily cleaning work on the property. We prepare individual offers for cleanliness and other work according to the customer's order.
We also offer specialized services. We provide services to businesses and individuals.
We accept permanent or occasional orders, deadlines to be agreed with the customer, we accept individual orders according to the requirements of our Clients.

FINISHING, REAL ESTATE REMOVALS

We offer services full range of finishing, renovation of real estate:
- consulting and interior design
- hydraulic
- electric
- bricklaying
- painting
- plastering
- carpentry (individual kitchen designs, bedrooms, etc)
Customer satisfaction is our most important goal.