Polska/Poland

 

 Szanowni Państwo,
Posiadamy bogatą ofertę nieruchomości:
mieszkania, domy, luksusowe nieruchomości (apartamenty, wille), działki budowlane, działki przemysłowe, nieruchomości komercyjne (hotele, centra handlowe, biurowce), pałace, i inne.

Umowa na wyłączność to same korzyści dla Klientów
Umowa na wyłączność jest korzystniejsza dla Klienta niż umowa otwarta ponieważ jest bardziej skuteczna. Podpisanie umowy otwartej (nie na wyłączność) z kilkoma lub nawet kilkunastoma biurami nieruchomości nie zwiększa szansy na szybką sprzedaż nieruchomości, należy sobie zadać pytanie czy jeśli Klient podpisze umowę otwartą z wieloma biurami nieruchomości w zakresie sprzedaży nieruchomości czy faktycznie biura zajmą się skutecznie jej sprzedażą? Niestety nie.

 Korzyści wynikające w podpisania umowy na wyłączność:
- dokładność opisu nieruchomości łącznie z dokładną lokalizacją,
- stały kontakt z właścicielem nieruchomości,
- bieżąca aktualizacja oferty,
- indywidualna obsługa oferty,
- obszerna reklama nieruchomości,
- szybkość sprzedaży nieruchomości,
- pozytywny odbiór Klienta poszukującego nieruchomości do zakupu,
- możliwość zorganizowania tzw."dni otwartych",
- współpraca pomiędzy biurami nieruchomości bez publikacji kilkunastu ofert tej samej nieruchomości.

Nasi Klienci poszukujący nieruchomości wielokrotnie zwracali uwagę na publikację kilkunastu, a czasami kilkudziesięciu ogłoszeń dotyczących tej samej nieruchomości, często z niedokładnym lub błędnym opisem i różną ceną, bardzo źle to odbierają. Często uważają, że nieruchomość posiada wadę, nikt nie jest nią zainteresowany lub posiada zawyżoną cenę. W związku z czym Klient poszukujący często składał ofertę o kilkanaście procent niższą niż cena wywoławcza.

 

 Dear Sir or Madam,
We have a wide range of real estate:
apartments, houses, luxury properties (apartments, villas), building plots, industrial plots, commercial real estate (hotels, shopping centers, office buildings), palaces, and others.

Exclusive contract is the same benefits for customers
An exclusive contract is more advantageous to the client than an open contract because it is more effective. Signing an open contract (not exclusive) with a few or even a dozen real estate offices does not increase the chance of selling real estate quickly, should you ask if the client signs an open deal with many real estate offices or actually offices will effectively sell it? Unfortunately not.

 Benefits resulting from signing an exclusive contract:
- the accuracy of the description of the property, including the exact location,
- constant contact with the property owner,
- current offer update,
- individual service of the offer,
- extensive property advertisement,
- property sales speed,
- positive reception of the client looking for a property to buy,
- the possibility of organizing the so-called "open days",
- cooperation between real estate offices without publishing a dozen or so offers of the same real estate.

Our clients seeking real estate repeatedly paid attention to the publication of a dozen, and sometimes dozens of, advertisements regarding the same property, often with inaccurate or incorrect description and a different price, they perceive it very badly. They often believe that the property has a defect, no one is interested in it or has an inflated price. As a result, the seeking customer often submitted anoffer by a dozen or so percent lower than the asking price.